top of page
Fästpunkt 3
Andra pågående studier

PÅGÅENDE STUDIE
 KBT-psykolog som vill utvecklas?
- Nu startar en studie där du kan få kostnadsfri livehandledning i ett upplägg som bygger på deliberate practice-modellen.

Handledning vid psykologisk behandling har länge använt en modell där behandlare och handledare träffas och behandlaren berättar om utmaningar kopplat till olika patientärenden för att få råd och stöd. Det är dock osäkert hur verksam denna form av handledning verkligen är. En alternativ metod är live-handledning där handledaren istället följer terapisamtalet i realtid, via en webkamera, och ger feedback direkt till behandlaren, antingen skriftligt via en läsplatta eller muntligt via trådlösa hörsnäckor. Denna typ av handledning verkar vara lovande för att leda till verkliga inlärningseffekter, men är ännu relativt ovanlig och obeforskat. 

Nu startar vi en studie för att undersöka olika aspekter av live-handledning utifrån en modell som bygger på deliberate practice. Vi söker nu personer som arbetar med KBT-behandling, vill utveckla sina terapeutiska färdigheter och vill testa på hur det är att få kostnadsfri livehandledning. Du kommer att välja ut en patient som du träffar för behandling i minst 14 veckor och ungefär halvvägs in får du livehandledning av en utbildad handledare, helt kostnadsfritt. 

Andra pågående studier

SCED KBT

PÅGÅENDE STUDIE: 
Vad är patienters upplevelser av sina terapeuter? 

Vill du ge oss feedback på din psykologiska behandling? 

Just nu pågår en studie om hur man som patient/klient uppfattar sin behandling/terapi och terapeut 

Vi är intresserade av hur man som patient upplever att det är att träffa en terapeut och få psykologisk behandling. Vi är framför allt intresserade av om det är något man tycker att ens terapeut kunde gjort bättre. Mer specifikt undrar vi om man upplever att den terapeut man har/har haft kontakt med saknar/saknade någon färdighet eller kompetens. 

 

Vi söker därför personer som just nu går i psykologisk behandling eller som har gått i psykologisk behandling det senaste året. Om man är intresserad av att delta och vill dela med sig av sina erfarenheter vill vi gärna att man kontaktar oss för en kort intervju per telefon som tar ca 20 min. Allt deltagande är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst. Varken din terapeut eller några andra kommer kunna se att du deltagit och dina svar hanteras konfidentiellt.

Om du är intresserad av att få mer information och/eller av att delta, maila sven.alfonsson@ki.se
 

Studien bedrivs av Karolinska Institutet och ansvarig forskare är Sven Alfonsson (sven.alfonsson@ki.se).  

Vilka patientbeteenden är kluriga?

Vilka terapeutbeteenden upplevs utmanande att få till?

Vilka är våra organisatoriska utmaningar?

Vad får dessa utmaningar för konsekvenser? 
Vilka behov och önskemål för kompetensutveckling har vi?

Frågorna ovan försöker vi besvara i studien "Kliniska utmaningar för personer som arbetar med psykologisk behandling". Vi vet redan att det är utmanande arbeta med psykologisk behandling, men däremot saknas det forskning på vad som är utmanande och vilka konsekvenser det får. Vi vet också väldigt lite om behandlare och terapeuters behov och önskemål gällande kompetensutveckling och stöd.   

 

Genom att kartlägga utmaningar, konsekvenser och behov kommer vi ha bättre förutsättningar att kunna utveckla optimala insatser för behandlare och terapeuter, vilket är ett av delmålen med den här studien.

Vem kan delta i enkäten?

Om du är legitimerad för att arbeta med psykologisk behandling och gör det med personer över 18 år i en öppenvårdsliknande verksamhet är du varmt välkommen att fylla i enkäten.

Hur har enkäten tagits fram?

Enkäten är framtagen baserat på resultaten av en kvalitativ analys av en serie intervjuer med
behandlare och terapeuter samt en litteraturgenomgång av befintlig forskning.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten? 

Enkäten tar cirka 30 minuter att genomföra. 

 

Som tack för ditt deltagande kan du välja att få en feedbackrapport på hur
dina svar förhåller sig till övriga deltagares svar, lite som en "profil".  

Review of reviews
Systmtic Review

PÅGÅENDE STUDIE: 
Vilka faktorer är utmärkande för en lyckad psykologisk behandling?

Vilka faktorer hos terapeuter är utmärkande för ett lyckat behandlingsresultat? 
Vilka faktorer hos patienter är utmärkande för ett lyckat behandlingsresultat? 

Vilka andra faktorer är utmärkande för ett lyckat behandlingsresultat? 

Även om vi idag vet ganska mycket om generella effekter av psykologisk behandling vet vi desto mindre om specifika faktorer som är utmärkande för lyckade behandlingar. Några tidigare studier har dock försökt systematisera och sammanfatta det som hittills finns på området, men det finns lite oklarheter i dessa och därför blir det ganska svårt att dra säkra slutsatser av dem. 

 

För att kunna identifiera ”framgångsfaktorer” för en lyckad psykologisk behandling behövs därför en studie som sammanfattar de redan gjorda sammanfattningarna och systematiserar den kunskap som finns, vilket är syftet med det här projektet. 

 

Arbetet innefattar en genomgång av tidigare genomförda systematiska översiktsstudier och meta-analyser på faktorer som utmärker lyckade behandlingar. Vi gör sedan en ordentlig granskning av de uppsamlade studierna, systematiserar dem och deras resultat och sammanfattar allt i en ny systematisk översikt. Vår förhoppning är att det här projektet kommer generera en mer nyanserad och bättre förståelse avseende framgångsfaktorer vid psykologisk behandling och att detta i sin tur kommer bidra både till nya forskningsfrågor och en utveckling av utbildning och kompetensutveckling för personer som arbetar med psykologisk behandling.

PÅGÅENDE STUDIE: 
Vad är handledares upplevelser av terapeuters utmaningar? 

Är du handledare och vill ge oss feedback på vad du upplever är vanliga utmaningar hos de terapeuter du handleder? 

Handledning har tre parter som berörs: Handledare, terapeut och patient. För att förstå helhetsbilden har vi nu en pågående studie där vi vill undersöka handledarnas bild av vilka utmaningar de ser hos terapeuter som de handleder och har handlett.

Vi söker därför personer som arbetar med att handleda personer som bedriver psykologisk behandling.  Om man är intresserad av att delta och vill dela med sig av sina erfarenheter vill vi gärna att man kontaktar oss för en kort intervju per telefon. Allt deltagande är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst.

Om du är intresserad av att få mer information och av att delta kontakta gärna Simon Fagernäs på telefonnummer 070 203 20 74 eller Simon.fagernas@ki.se.

 

Studien bedrivs av Karolinska Institutet och ansvarig forskare är Sven Alfonsson (sven.alfonsson@ki.se).  

Handledarintervju

ANDRA PÅGÅENDE STUDIER

Person Kontroll Data

INTERNETFÖRMEDLAD HANDLEDNING
- EN DEL AV SEBS-STUDIEN

Studies of Evidence-Based Supervision (SEBS) är namnet på det övergripande projektet där vi utvärderar olika handledningsformat och dess effekter. 

Nu pågår rekryteringen av deltagare till en studie där vi är en av de första i världen att studera internetförmedlad handledning för personer som arbetar med psykologisk behandling. Som terapeut genomför du programmet via en hemsida och med hjälp av våra handledare under åtta veckor. Programmet är kostnadsfritt men bygger på aktivt arbete och att du tar dig tid att träna.

Image by Alexis Fauvet

VARFÖR VILL VI HA HANDLEDNING?
- EN PSYKOMETRISK UTVÄRDERING AV PROCTOR-MODELLEN

Den här studien baseras på data vi samlade in från 327 terapeuter år 2020. Vi undersökte en av de mest grundläggande handledningsteorierna som syftar till att försöka beskriva handledningens olika funktioner. 

Just nu håller vi på att samla in ny data för att kunna säkerställa validitet och reliabilitet med ett ytterligare dataunderlag. 

Om du arbetar med psykologisk behandling och har handledning - bidra gärna med dina tankar genom att fylla i enkäten. Det tar bara ca 7 minuter! 

KONTAKTA OSS

Är du nyfiken på att veta mer eller vill delta i någon studie?
Fyll då i kontaktforumläret här till höger.

Liljeholmstorget 7, Stockholm, Sweden

Tack för ditt meddelande!

bottom of page