top of page

Vad är bra handledning och hur mäter vi det?

Huvudförfattare: Maria Beckman

14 juni 2022

ESSA - Ett beteendebaserat kodningsinstrument för att
bedöma handledares följsamhet och kompetens

Hittills har ett av problemen med forskning om klinisk handledning varit att det inte funnits tillgång till särskilt bra instrument för att bedöma kvaliteten på den handledning som terapeuter får. Instrumenten som funnits hittills har oftast inte varit validerade ordentligt, vilket gör att tillförlitligheten i den data man får ut inte är optimal. 

 

I den här studien utvärderades ett nytt kodningsinstrument för att bedöma handledningskvalitet. I det nya instrumentet, ESSA (The Evaluation of Supervisory Skills and Adherence manual), bedöms handledaren både kvalitativt och kvantitativt, vilket är unikt för ESSA jämfört med andra protokoll. Rent konkret innebär det att bedömaren både räknar hur många gånger handledaren utför vissa tekniker/beteenden men även bedömer vilken kvalitet hen uppvisat på vissa områden. Innehållet i ESSA utformades utifrån de mest evidensbaserade ramverk för handledning som finns för tillfället. 

I studien fick tre bedömare använda ESSA för att bedöma 35 stycken handledningssessioner från en större MI-studie (MI = motiverande samtal). Resultaten visade att det var större samstämmighet mellan bedömare för de kvantitativa områdena (räkna beteenden) jämfört med de kvalitativa, men att den generella samstämmigheten inte var helt övertygande. Framförallt vissa typer av handledarbeteenden verkade vara särskilt svåra att bedöma. En slutsats från studien är att det onekligen är svårt att uppnå precisa mått på handledningskvalitet och att forskningen behöver fortsätta att arbeta med detta som en del i arbetet med att kunna etablera evidensbaserad klinisk handledning som leder till bättre patientutfall och terapeutisk kompetens. 

bottom of page