top of page

PSPQ - Ett instrument för att kartlägga handledningspreferenser

Huvudförfattare: Simon Fagernäs

7 dec. 2023

Oftast beskrivs klinisk handledning som en intervention för att höja kompetensen hos behandlare. Men hur korresponderar det mot behovet? Har handledningen andra funktioner och hur förhåller sig de till varandra? Målet med den här studien var att skapa ett instrument som gör det lättare för handledare och behandlare att snabbt identifiera vilka handledningsbehov som är störst. Instrumentet kallas Psychotherapists Supervision Preferences Questionnaire (PSPQ) och har, som studien visar, bra psykometriska egenskaper.

En framstående teoretisk modell som beskriver handledningens olika funktioner är Proctors modell som menar att handledningen primärt har tre funktioner: formativa, normativa och restorativa. Den formativa funktionen kretsar kring att höja behandlares skicklighet och kompetens, det normativa att se till att riktlinjer, lagar och regler följs, och det restorativa funktionen att sänka behandlares emotionella och psykologiska stress.


I litteraturen lyfts oftast den formativa funktionen fram som viktigast, men vad tycker behandlare själva? I den här studien skapade vi en teoretisk vidareutveckling av Proctors modell med förhoppningen om att skapa ett instrument som handledare kan använda för att pejla in vilka handledningsbehov som är störst hos sina behandlare.


Vad blev resultaten? 

 • Proctors modell verkar kunna gå att utveckla till fem handledningssyften: 

  • Upplevelsebaserad formativ handledning: Färdighetsträning, rollspel, feedback på inspelat material 

  • Konceptuell formativ handledning: Öka förståelse, analysförmåga och konceptuell integration 

  • Restorativ handledning: Bli validerad, få dela med sig och få bekräftelse och positiva affirmationer 

  • Reflekterande handledning: Mer aktiv reflektion över egna tankar och känslor och hur de påverkar arbetet 

  • Normativ handledning: Följa riktlinjer, lagar, regler och ramverk


 • Det starkaste behovet var den restorativa handledningen, tätt följt av konceptuellt formativ. Den här datan belyser det som ofta kommer fram i handledningen - behandlare upplever stor arbetsbelastning och stress och ser handledningen som ett forum för att hantera detta. Vad stressen beror på och hur vi bäst kan sänka den är en framtida forskningsfråga som är viktig för hela den psykiatriska och psykologiska vården. 


När vi analyserat klart all data kunde vi skapa ett formulär på bara 18 items som handledare kan använda för att kartlägga handledningsbehov hos behandlare. Under material på den här hemsidan hittar du en svensk självrättande version i PDF som du kan skriva ut eller använda digitalt.

bottom of page