top of page

Låg självupplevd kompetens predicerar stress och utmattning hos behandlare

Huvudförfattare: Åsa Spännargård

8 apr. 2022

Visst är det stressigt när man inte vet hur man ska göra? I den här studien väcker vi frågan om en väg att gå för att minska problemet med stress och utmattning är att aktivt jobba för att stärka den upplevda kompetensen hos terapeuter.

Den arbetsrelaterade stressen (burnout) hos personer som arbetar med psykologisk behandling är hög och ett påtagligt problem. Tyvärr saknas kunskap om riskfaktorer för den här gruppen, vilket försvårar arbetet med att minska den arbetsrelaterade stressen på ett optimalt sätt. I den här enkätstudien gjorde vi därför en kartläggning av olika faktorer som potentiellt kunde utgöra risk- eller skyddsfaktorer för stress . Resultaten visade att 62 % upplevde måttliga till höga nivåer av stress (burnout). Att vara kvinna, uppleva låga nivåer av kompetens i det terapeutiska arbetet samt att arbeta inom offentlig verksamhet var associerat med högre nivåer av stress. Faktorer som däremot inte påverkade var ålder, antal års arbetserfarenhet, utbildningsnivå,  eller tillgång till handledning. Sammanfattningsvis belyser den här studien betydelsen av att en potentiell väg att gå för att kunna reducera stressnivåer hos dem som arbetar med psykologisk behandling är att hjälpa dem utveckla sin kompetens och därmed stärka den upplevda kontrollen över sin arbetssituation. Således blir det viktigt framgent att vidareutveckla kompetensutvecklingsmetoder som t. ex. handledning. Artikeln är under open access, dvs. fritt tillgänglig för allmänheten 

bottom of page