top of page

CTS-R 4: Ett nytt verktyg för att bedöma behandlarkompetens vid KBT

Huvudförfattare: Sven Alfonsson

4 feb. 2023

Alla som har kodat kompetens utifrån CTS-R har nog haft upplevelsen av att många items överlappar en hel del. Går det att dela in den i fyra bredare items istället?

Att på ett träffsäkert sätt mäta terapeutisk kompetens är viktigt vid utbildning, handledning och forskning inom området psykologisk behandling. Det vanligaste instrumentet idag är Cognitive Therapy Scale - Revised (CTS-R) som består av 12 olika terapeutkompetenser som bedöms vid en hel behandlingssession. Nackdelen med CTS-R är att det är ganska tidskrävande att genomföra. Ett kortare och mer generellt instrument skulle sänka trösklarna för att använda kompetensskattningar i både utbildning, handledning och forskning. I den här studien utvecklade och utvärderade vi en kortare version av CTS-R som består av endast 4 områden. Instrumentet kallas CTSR-4 och resultaten visade på ett övertygande överlapp med CTS-R och god samstämmighet mellan olika bedömare som använde CTSR-4. 


bottom of page