top of page

SENASTE NYTT

stress.png

 Självupplevd kompetens, genustillhörighet och organisationstyp predicerar nivåer av burnout (stress/utmattning) hos personer som arbetar med psykologisk behandling

Arbetsrelaterade stress (burnout) hos personer som arbetar med psykologisk behandling är ett påtagligt problem. Tyvärr saknas kunskap om riskfaktorer för den här gruppen, vilket försvårar arbetet med att minska den arbetsrelaterade stressen på ett optimalt sätt. I den här enkätstudien gjorde vi därför en kartläggning av olika faktorer som potentiellt kunde utgöra risk- eller skyddsfaktorer för stress . Resultaten visade att 62 % upplevde måttliga till höga nivåer av stress (burnout). Att vara kvinna, uppleva låga nivåer av kompetens i det terapeutiska arbetet samt att arbeta inom offentlig verksamhet var associerat med högre nivåer av stress. Faktorer som däremot inte påverkade var ålder, antal års arbetserfarenhet, utbildningsnivå,  eller tillgång till handledning. Sammanfattningsvis belyser den här studien betydelsen av att en potentiell väg att gå för att kunna reducera stressnivåer hos dem som arbetar med psykologisk behandling är att hjälpa dem utveckla sin kompetens och därmed stärka den upplevda kontrollen över sin arbetssituation. Således blir det viktigt framgent att vidareutveckla kompetensutvecklingsmetoder som t. ex. handledning. Artikeln är under open access, dvs. fritt tillgänglig för allmänheten 

ESSA - Ett beteendebaserat kodningsinstrument för att
bedöma handledares följsamhet och kompetens 

Vad är bra handledning? Hur mäter vi det? 

Hittills har ett av problemen med forskning om klinisk handledning varit att det inte funnits tillgång till särskilt bra instrument för att bedöma kvaliteten på den handledning som terapeuter får. Instrumenten som funnits hittills har oftast inte varit validerade ordentligt, vilket gör att tillförlitligheten i den data man får ut inte är optimal. 

 

I den här studien utvärderades ett nytt kodningsinstrument för att bedöma handledningskvalitet. I det nya instrumentet, ESSA (The Evaluation of Supervisory Skills and Adherence manual), bedöms handledaren både kvalitativt och kvantitativt, vilket är unikt för ESSA jämfört med andra protokoll. Rent konkret innebär det att bedömaren både räknar hur många gånger handledaren utför vissa tekniker/beteenden men även bedömer vilken kvalitet hen uppvisat på vissa områden. Innehållet i ESSA utformades utifrån de mest evidensbaserade ramverk för handledning som finns för tillfället. 

I studien fick tre bedömare använda ESSA för att bedöma 35 stycken handledningssessioner från en större MI-studie (MI = motiverande samtal). Resultaten visade att det var större samstämmighet mellan bedömare för de kvantitativa områdena (räkna beteenden) jämfört med de kvalitativa, men att den generella samstämmigheten inte var helt övertygande. Framförallt vissa typer av handledarbeteenden verkade vara särskilt svåra att bedöma. En slutsats från studien är att det onekligen är svårt att uppnå precisa mått på handledningskvalitet och att forskningen behöver fortsätta att arbeta med detta som en del i arbetet med att kunna etablera evidensbaserad klinisk handledning som leder till bättre patientutfall och terapeutisk kompetens. 

CTSR-4 - ETT NYTT VERKTYG FÖR ATT BEDÖMA BEHANDLARKOMPETENS VID KBT

Att på ett träffsäkert sätt mäta terapeutisk kompetens är viktigt vid utbildning, handledning och forskning inom området psykologisk behandling. Det vanligaste instrumentet idag är Cognitive Therapy Scale - Revised (CTS-R) som består av 12 olika terapeutkompetenser som bedöms vid en hel behandlingssession. Nackdelen med CTS-R är att det är ganska tidskrävande att genomföra. Ett kortare och mer generellt instrument skulle sänka trösklarna för att använda kompetensskattningar i både utbildning, handledning och forskning. I den här studien utvecklade och utvärderade vi en kortare version av CTS-R som består av endast 4 områden. Instrumentet kallas CTSR-4 och resultaten visade på ett övertygande överlapp med CTS-R och god samstämmighet mellan olika bedömare som använde CTSR-4. 

SINGLE-CASE STUDIE: HANDLEDNING HÖJER KOMPETENSEN

I den här studien använde vi oss av en så kallad multiple baseline single-case design för att undersöka om standardiserad KBT-handledning kunde höja den observerbara kompetensen hos KBT-behandlare. Resultaten visade att handledningen ledde till ökad observerbar kompetens. Utöver det visade det sig att behandlarna hade en positiv upplevelse av att få mer aktiv handledning, exempelvis att få öva på att rollspela eller göra konkreta övningar under handledningstillfällena.

GÅR DET ATT ANVÄNDA ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR KVALITATIV ANALYS INOM PSYKOLOGISK FORSKNING?

Det finns flertalet bias och problem inbäddade i traditionella metoder för kvalitativ analys. Bland annat är det ofta resurskrävande, det är inte helt säkert att det återspeglar data från det verkliga samplet och mänskliga bias hos de som gör analysen är ständigt närvarande. I den här studien gjorde vi en semi-automatiserad kvalitativ analys av användaromdömen av VR-appar med ett avlappningssyfte med hjälp av AI-metoden Natural Language Processing (NLP). Resultaten från NLP-strukturen visade att VR-applikationerna överlag hade en avslappnande effekt och att element av gamification förhöjde upplevelsen.

SYSTEMATISK ÖVERSIKT: HANDLEDNINGENS EFFEKTER PÅ BEHANDLARE OCH PATIENTER

Det empiriska stödet för positiva effekter av klinisk handledning är inte helt tydligt. I den här systematiska översikten gick vi igenom befintlig forskning på området för att få klarhet i frågan. Vi identifierade 4103 publicerade artiklar på området men endast 133 av dom uppfyllde våra kriterier för en första granskning. Av dessa 133 var det endast 5 artiklar som uppfyllde kriterierna för att gå vidare till den slutgiltiga analysen. Av dessa fem artiklar visade endast en som med adekvat vetenskaplig metodik kunde påvisa en positiv effekt av handledning på behandlares kompetens. I artikeln diskuterar vi implikationer av våra resultat, bland annat det framträdande behovet av bättre vetenskaplig metodik i handledningsforskning inom området för psykologisk behandling. Vi belyser också potentialen i live-handledning eftersom det hanterar några av de inbyggda hinder för optimal inlärning som traditionella handledningsmetoder innefattar.

HUR ÖVERENS ÄR VI NÄR VI BEDÖMER KVALITET PÅ HANDLEDNING? 
- INTERBEDÖMARRELIABILITET I INSTRUMENTET SHORT-SAGE

Ett av problemen vid handledningsforskning är bristen på validerade instrument för att mäta kvaliteten på handledning. Short-SAGE är ett instrument för att via observationsskattningar få ett mått på kvaliteten på KBT-handledning. I den här studien tränade vi upp fyra psykologer i att använda Short-SAGE och jämförde sedan deras skattningar med hjälp av en analysmetod som kallas Intraclass-correlation (ICC). Resultaten visade att av 14 items i instrumentet var det endast ett som uppvisade god interbedömarreliabilitet medan resterande visade acceptabla eller undermåliga koefficienter. I artikeln diskuterar resultaten, bland annat att det blir svårt att härleda en koppling mellan handledningskvalitet och förhöjd terapeutisk kompetens givet skakig reliabilitet i instrumenten, men också att det kan finnas inspiration att hämta från Motivational Interviewing (MI) som använder sig av mer beteendeorienterade skattningar.

bottom of page